Audio Bible

Assyrian language 

ܟܬܒ݂ܐ ܩܕܝ݂ܫܐ ܡܫܡܥܝܐ  

ܩܪ̈ܝܬܹܐ ܒܠܸܫܢܐ ܐܬܘܿܪܝܐ

الكتاب المقدس الصوتي

باللغة الآشورية
bible, iphone, mobile-2690295.jpg

 

Old Testament -ܕܝܵܬܝ݂ܩ̈ܐ ܥܬܝ݂ܩܬܐ- العهد القديم

New Testament -ܕܝܵܬܝ݂ܩ̈ܐ ܚܕܬܐ -العهد الجديد

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.