منتدى مياه الراحة

منتدى مياه الراحة

Notifications
Clear all

ܝܘܚܢܢ 2

3 Posts
3 Users
4 Likes
195 Views
misho63
Posts: 11
Admin
Topic starter
(@misho63)
Member
Joined: 5 months ago

ܝܘܚܢܢ 2

ܝܫܘܥ ܫܚܠܘܦܐ ܡ̈ܝܐ ܠܚܡܪܐ
1ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܠܘܼܠܵܐ ܓܵܘ ܩܵܛܢܹܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ. ܝܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܬܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ.2ܐܘܼܦ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܟ̰ܝܼܕܹܐ ܠܚܠܘܼܠܵܐ.3ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܝܼܩ ܠܹܗ ܚܲܡܪܵܐ، ܝܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ.“4ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܡܸܢܝܼ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ؟ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܬܝܼܬܵ‌ܐ ܣܵܥܲܬ‌ܝܼ.“5ܘܗ̇ܝ ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ: ”ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܡܹܪ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“6ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܫܬܵ‌ܐ ܚܵܘܕܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܵܐ، ܡܘܼܬܒܹܐ ܩܵܐ ܕܲܟܲܝܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܟܠ ܚܲܕ ܕܵܒܹܩ ܗܘܵܐ ܬܪܹܝ ܝܲܢ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܓܘܼܕܹ̈ܐ.7ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ: ”ܡܠܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܚܵܘܕܹ̈ܐ ܡ̈ܝܼܵܐ.“ ܘܡܸܠܝܵܝ ܠܗܘܿܢ ܗܲܠ ܦܘܼܡܵܝܗ‌ܝ.8ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܪܹܝܡܘܼܢ ܘܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܓܘܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ.“ ܘܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܘܝܘܼܗܒܹܠ ܠܗܘܿܢ.9ܘܛܥܝܼܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܝܗܘܵܘ ܡܸܠܝܵܝ ܚܵܘܕܹ̈ܐ ܡ̈ܝܼܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܡܸܫܬܘܼܬܵ‌ܐ ܠܚܸܬܢܵܐ،10ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܟܠ ܐܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܕܸܪ ܚܲܡܪܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܪܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܡܲܚܕܸܪ ܚܲܡܪܵܐ ܠܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܘܼܟ݂ ܚܲܡܪܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ.“11ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܩܵܛܢܹܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܡܘܼܕܸܥ ܠܹܗ ܚܸܩܪܹܗ، ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ.
ܝܫܘܥ ܕܟ݂ܘܝܐ ܠܗܝܟܠܐ
ܡܬ‌ܝ 21‏:22‏-33؛ ܡܪܩܘܣ 11‏:15‏-17؛ ܠܘܩܐ 19‏:45‏-46
12ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ ܨܠܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܗ̇ܘ ܘܝܸܡܹܗ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.13ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܪܒܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܐ ܦܸܨܚܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ،ܡܦܩܢܐ 12‏:1‏-27ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.14ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܙܲܒܘܼܢܹܐ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܥܸܪ̈ܒܹܐ ܘܝܵܘܢܹ̈ܐ، ܘܨܲܪ̈ܵܦܹܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܨܲܪܘܼܦܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ.15ܬܘܼܪܸܨ ܠܹܗ ܩܲܡܟ̰ܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒ݂ܠܵܐ، ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܠܥܸܪ̈ܒܹܐ ܘܠܬܵܘܪܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܪܒܸܙ ܠܹܗ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܨܲܪ̈ܵܦܹܐ، ܘܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܦܵܬܘܿܪ̈ܵܝܗ‌ܝ.16ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܙܲܒܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܝܵܘܢܹ̈ܐ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܐܲܢܹܐ ܡܐܲܟ݂ܵܐ، ܘܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܝܼ ܫܘܼܩܵܐ.“17ܘܕܟ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ”ܛܢܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܟ݂ ܩܵܡ ܐܵܟܹܠ ܠܝܼ.“ܡܙܡܘܪܐ 69‏:9
18ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܙܹܝܬ ܠܲܢ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܲܢܹܐ؟“19ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܣܬܘܿܪܘܼܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܩܸܡܸܢܹܗ ܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.“20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܒܐܲܪܒܥܝܼ ܘܐܸܫܸܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܒܡܲܩܸܡܸܬ ܠܹܗ ܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ؟“21ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ.22ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܩܝܼܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܕܟ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܡܘܼܕܝܼ ܝܗܘܵܐ ܐܡܝܼܪܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ.23ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܝܼܗܘܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܫܸܡܹܗ.24ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܠܹܗ ܗܹܒ݂ܝܼܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܠܟܠ ܐܢܵܫܵܐ،25ܘܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܝܵܗܒܹܠ ܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܐܝܼܬ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ.
2 Replies
Fisher Man
Posts: 10
(@fisher-man)
Active Member
Joined: 5 months ago

امين يا رب

 

Reply
YousefB
Posts: 4
(@yousefb)
New Member
Joined: 5 months ago

امين يا رب

Reply
Share:
Share this Page