Warning: Undefined variable $ub in /customers/5/f/0/radiocwr.com/httpd.www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter-premium/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160 Warning: Undefined variable $ub in /customers/5/f/0/radiocwr.com/httpd.www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter-premium/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 171 ܝܘܚܢܢ 1 – المنتديات – RadioCWR راديو مياه الراحة المنتدى

منتدى مياه الراحة

تسجيل الدخول
Notifications
Clear all

ܝܘܚܢܢ 1

Page 1 / 2

misho63
Posts: 22
Admin
Topic starter
(@misho63)
Member
Joined: 11 months ago

ܝܘܚܢܢ 1

ܐܠܗܘܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ

1ܒܪܵܫܝܼܬ ܝܼܗܘܵܐ ܡܸܠܬܵ‌ܐ، ܘܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ ܝܼܗܘܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ.2ܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ.3ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܠܵܐ ܕܝܼܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ.4ܒܝܼܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܗܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.5ܘܒܲܗܪܵܐ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܟܹܐ ܙܵܪܹܩ، ܘܚܸܫܟܵܐ ܠܹܐ ܓ݂ܵܠܹܒ ܐܸܠܹܗ.

ܝܘܚܢܢ ܘܣܗܕܘܬܗ ܒܘܬ ܡܫܝܚܐ

6ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ.7ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܟܠ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ.8ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠ ܒܲܗܪܵܐ.9ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܒܲܗܪܸܢ ܠܟܠ ܐܢܵܫܵܐ، ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ.10ܗ̇ܘ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.11ܠܟܸܣ ܕܝܼܹܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܥܲܡܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܠܵܐ ܩܘܼܒܸܠ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ.12ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܩܘܼܒܸܠ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܫܸܡܹܗ، ܝܘܼܗܒܹܠ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ،13ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܗܘܝܼܹܐ.14ܘܡܸܠܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܸܣܪܵܐ، ܘܫܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܘܲܢ، ܘܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܸܩܪܹܗ، ܚܸܩܪܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܪܵܪܵܐ.15ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܝܼܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܝܼ.“16ܘܡ̣ܢ ܡܸܠܝܘܼܬܹܗ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܫܩܝܼܠ ܠܲܢ ܫܵܦܵܩܲܬ ܥܲܠ ܫܵܦܵܩܲܬ.17ܣܵܒܵܒ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܝܲܕ ܡܘܼܫܹܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܪܵܪܵܐ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ.18ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܗ̇ܘ ܡܘܼܕܸܥ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.

ܣܗܕܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:2‏-8؛ ܠܘܩܐ 3‏:15‏-17

19ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟“20ܗ̇ܘ ܡܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܫܝܼܚܵܐ.“21ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܵܣ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ، ܐܹܠܝܼܵܐ ܝܘܸܬ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ.“ ”ܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܘܸܬ؟“ܡܠܐܟ݂ܝ 4‏:5؛ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ 18‏:15‏، 18ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܵܐ.“22ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟ ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܠܐܵܢܝܼ ܕܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܐܸܠܲܢ. ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ ܒܘܼܬ ܓܵܢܘܼܟ݂؟“23ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܐܵܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ: ’ܡܲܫܘܹܝܡܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ،‘ܐܫܥܝܐ 40‏:3

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ.“24ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܘܼܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ،25ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܵܣ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܬ، ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ؟“26ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܐܵܢܵܐ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܟܸܠܝܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܹܗ،27”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܕܫܵܪܹܝܢ ܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.“28ܐܲܢܹܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܒܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܗܘܵܐ.

ܝܫܘܥ ܦܐܪܐ ܕܐܠܗܐ

29ܘܠܝܵܘܡܵܐ ܕܒܵܬܪܹܗ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܫܵܩܹܠ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ.30”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܝܼܝܼ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܝܼ ܝܗܘܵܐ.31”ܘܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ، ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܐܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܒܡ̈ܝܼܵܐ.“32ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕ ܠܹܗ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܢܵܐ ܘܒܸܫܪܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.33”ܘܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܝܼ ܐܸܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ ܕܡܲܥܡܸܕܸܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܠܡ̇ܢ ܕܚܵܙܹܝܬ ܪܘܼܚܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܘܒܸܫܪܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܡܲܥܡܸܕ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.‘34”ܘܐܵܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܘܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“

ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܩܕܡܝ̈ܐ

35ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ،36ܘܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܫܘܿܥ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“37ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܙܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ.38ܕܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܒܵܬܪܹܗ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ؟“ ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܪܲܒܝܼ (ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ)، ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܹܬ؟“39ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܬܹܝܡܘܼܢ ܘܚܙܹܝܡܘܼܢ.“ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܐܲܪܒܲܥ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ.40ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܙܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܝܼܗܘܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ.41ܐܵܗܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܲܢ ܠܡܫܝܼܚܵܐ.“42ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ. ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ.“

ܝܫܘܥ ܒܩܪܝܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܠܢܬܢܐܝܠ

43ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܵܙܹܠ ܠܓܠܝܼܠܵܐ. ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“44ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܨܲܝܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ.45ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܠܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܲܢ ܠܗ̇ܘ ܕܡܘܼܫܹܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܕܝܼܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ.“46ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠ: ”ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ ܦܵܠܹܛ ܡܸܢܕܝܼ ܛܵܒ݂ܵܐ؟“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܬܵ‌ܐ ܘܚܙܝܼ.“47ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ: ”ܗܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ ܕܠܲܝܬ ܦܸܠܡܵܐ ܒܝܼܹܗ.“48ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܠܝܼ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܟܲܕ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ، ܩܵܡ ܚܵܙܹܢܘܼܟ݂.“49ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܢܵܬܢܝܼܐܹܝܠ: ”ܪܲܒܝܼ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ.“50ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܩܵܡ ܚܵܙܹܢܘܼܟ݂ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ، ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ؟ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ.“51ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵ‌ܐ ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܘܒܸܨܠܵܝܵܐ ܠܟܸܣ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ.

6 Replies
Tamer71
Posts: 16
(@tamer71)
Eminent Member
Joined: 11 months ago

انجيل يوحنا الاصحاح الاول باللغة الاشورية 

ربنا يبارك حياتك

Reply
YousefB
Posts: 11
(@yousefb)
Active Member
Joined: 11 months ago

امين يا رب

Reply
Mariam 67
Posts: 7
(@mariam-67)
Active Member
Joined: 11 months ago

امين يا رب

Reply
Samy 90
Posts: 19
(@samy-90)
Eminent Member
Joined: 11 months ago

امين يا رب

Reply
Page 1 / 2
Share:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.