منتدى مياه الراحة

منتدى مياه الراحة

Notifications
Clear all

ܡܙܡܘܪܐ 51

6 Posts
6 Users
8 Likes
237 Views
YousefB
Posts: 8
Topic starter
(@yousefb)
Active Member
Joined: 9 months ago

ܡܙܡܘܪܐ 51

ܠܪܝܫ ܓܘܕܐ ܕܙܡܪ̈ܐ. ܡܙܡܘܪܐ ܕܕܘܝܕ، ܐܝܡܢ ܕܐܬ‌ܐ ܠܗ ܠܟܣ ܠܗ ܢܬܢ ܢܒ݂ܝܐ ܟܕ ܥܒ݂ܝܪܗ ܠܟܣ ܒܬܫܒ݂ܥ.
1ܪܚܘܿܡ ܥܲܠܝܼ، ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟ݂،
ܐܲܝܟ݂ ܦܸܪܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܪ̈ܲܚܡܘܼܟ݂ ܓܪܘܿܕ ܠܗܘܿܢ ܓܢܵܗ‌ܝܼ̈.
2ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܝܼ ܚܲܠܸܠ ܠܝܼ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ،
ܘܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬ‌ܝܼ ܕܲܟ݂ܝܼ ܠܝܼ.
3ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܠܓܢܵܗ‌ܝܼ̈،
ܘܚܛܝܼܬ‌ܝܼ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ.
4ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܚܛܹܐ ܠܝܼ،
ܘܒܝܼܫܘܼܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡ ܥܲܝ̈ܢܘܼܟ݂ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ،
ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܗܲܡܙܲܡܬܘܼܟ݂،
ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܒܕܝܵܢܬܘܼܟ݂.
5ܗܵܐ، ܒܥܵܘܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܝܠܝܼܕܵܐ،
ܘܒܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܒܛܝܼܢܸܢܵܗ̇ ܝܸܡܵܐ.
6ܗܵܐ، ܟܹܐ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܓܵܢܵܐ،
ܘܒܕܘܼܟܵܐ ܛܫܝܼܬܵ‌ܐ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܡܲܕܥܸܬ ܠܝܼ.
7ܕܲܟܹܝܬ ܠܝܼ ܒܙܘܿܦܵܐ ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܕܸܟ݂ܝܵܐ،
ܚܲܠܸܠܸܬ ܠܝܼ ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܒܘܼܫ ܚܘܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܓܵܐ.
8ܫܒ݂ܘܿܩ ܫܵܡܥܹܢ ܦܨܵܚܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ،
ܦܵܨܚܝܼ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܛܒ݂ܝܼܚ ܠܘܼܟ݂.
9ܛܲܫܝܼ ܦܵܬܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܵܬ‌ܝܼ̈،
ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܥܵܘܠܝܼ̈ ܓܪܘܿܕ.
10ܠܸܒܵܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܒܪܝܼ ܓܵܘܝܼ، ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ،
ܘܚܲܕܸܬ ܪܘܼܚܵܐ ܡܗܘܼܡܸܢܬܵ‌ܐ ܒܓܵܘܝܼ.
11ܠܵܐ ܪܲܦܹܝܬ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܗܸܙܘܼܪܘܼܟ݂،
ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܫܵܩܠܹܬ ܡܸܢܝܼ.
12ܡܲܕܸܪ ܐܸܠܝܼ ܦܨܵܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܘܼܟ݂،
ܘܒܪܘܼܚܵܐ ܕܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܣܵܢܕܹܬ ܠܝܼ.
13ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܡܲܠܦܸܢ ܠܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܘܼܟ݂،
ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܕܵܝܪܝܼ.
14ܦܲܨܝܼ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܫܲܦܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܕܸܡܵܐ، ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܝܼ،
ܘܒܦܨܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܙܵܡܹܪ ܠܸܫܵܢܝܼ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܘܼܟ݂.
15ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܦܵܬܚܹܬ ܣܸܦܘܵܬ‌ܝܼ̈،
ܩܵܐ ܕܦܘܼܡܝܼ ܡܲܕܸܥ ܬܸܫܒܘܿܚܬܘܼܟ݂.
16ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܒܕܸܒ݂ܚܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܢ ܗܘܵܐ،
ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܡܘܼܩܕܵܐ ܠܹܐ ܗܵܢܝܵܐ ܠܘܼܟ݂.
17ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇،
ܠܸܒܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ ܘܒܠܝܼܣܵܐ، ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܹܐ ܡܲܣܠܹܝܬ.
18ܥܒ݂ܘܿܕ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܒܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܟ݂ ܠܨܸܗܝܘܿܢ،
ܒܵܢܹܝܬ ܫܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.
19ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܒܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ،
ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܡܘܼܩܕܵܐ ܘܕܸܒ݂ܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܘܼܩܕܵܐ،
ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܡܲܐܣܩܝܼ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܘܼܟ݂.
5 Replies
Tamer71
Posts: 14
(@tamer71)
Eminent Member
Joined: 9 months ago

امين يا رب

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply
misho63
Posts: 16
Admin
(@misho63)
Member
Joined: 9 months ago
Reply
Fisher Man
Posts: 14
(@fisher-man)
Eminent Member
Joined: 9 months ago

مزمور 51

امين يا رب🙏🙏🙏

Reply
jo
Posts: 3
 jo
(@jo-designs)
Active Member
Joined: 3 months ago

Amen 😍 😍 😍 

 

Reply
Page 1 / 2
Share:
Share this Page